Voorwaarden meerdaagse wandelreizen OpStap met Irene

Inhoud:

 1. Boeking en aanmelding
 2. Betalingen
 3. Doorgaan van de wandelreis
 4. Verzekeringen
 5. Annuleren
 6. Verplichtingen OpStap met Irene
 7. Verplichtingen deelnemer
 8. Uitvoering van de wandelreis
 9. Persoonsgegevens

 1. Boeking en aanmelding

 1. 1.1 Je boekt door per mail via info@opstapmetirene.nl je gegevens (naam, adres, woonplaats, geboortedatum, mobiel nummer) en de naam en data van de reis toe te sturen. Voor reizen naar het Verenigd Koninkrijk en Spanje/Portugal meld je je aan via een inschrijfformulier.

1.2. Per mail ontvang je de bevestiging en de nota/aanwijzingen voor de (aanbetaling van de) reis. Na betaling van de (aan)betaling is de boeking definitief.

1.3 Voor elke boeking brengen wij, tenzij anders vermeld, € 25 euro administratiekosten per persoon in rekening (boekhoudkundige verwerking en controle). Deze zijn in de prijs van de reis zoals deze op de website vermeld wordt inbegrepen.

1.4 Op al onze reizen zijn deze algemene voorwaarden van kracht.

1.5 Er wordt geboekt in volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen. Bij aanmeldingen per e-mail geldt datum en dan ook het tijdstip van verzenden.

1.6 Aanbetaling is ten minste 20% van de reissom met een minimum van €75. Na betaling hiervan is de boeking definitief.

1.6.1. Indien de aanmelding binnen 8 weken voor de dag van vertrek is gedaan, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

1.7 Voor wandelreizen dient het volledige bedrag uiterlijk 8 weken voor vertrek te zijn gedaan. Voor reizen naar het Verenigd Koninkrijk en Spanje/Portugal wordt hiervoor voorafgaand aan de boeking een in afwijking hierop wegens betalingen die al vroeg aan hotels en pensions gedaan moeten worden, een vaste datum gecommuniceerd die vaak al langer dan 8 weken voor de vertrekdatum ligt.

2.Betalingen

 1. 2.1 Betalingen vinden plaats naar het in de bevestiging genoemde rekeningnummer. Je wordt verzocht het bedrag binnen zeven dagen na het verzoek te betalen.

2.2. Bij aanmelding is een aanbetaling van ten minste 20% van de reissom, met een minimum van €75, verplicht.

2.2 De totale betaling van de reisgelden dient ten minste 8 weken voor aanvang van de wandelreis te zijn voldaan. Voor reizen naar het Verenigd Koninkrijk en Spanje/Portugal geldt een andere afspraak die voor/bij de boeking wordt vastgelegd.

2.2 Termijnen: Afwijken van de betalingsvoorwaarden kan alleen via onderlinge afspraak.

3. Doorgaan van de reis

3.1 Een wandelreis gaat in de regel door vanaf 5/6 deelnemers.

3.1.1 Uiterlijk 4 weken voor de vertrekdatum wordt, in het geval van een te klein aantal aanmeldingen, de deelnemer geïnformeerd over annulering of aanpassing van de reis (zie ook artikel 5).

3.2 Uiterlijk zeven dagen voor vertrek ontvang je per mail de reisbrief. Hierin lees je de namen van de andere deelnemers en vind je alle benodigde praktische informatie.

4. Verzekeringen

4.1 We raden je dringend aan zelf een annuleringsverzekering af te sluiten.
4.2 Een geldige reisverzekering is verplicht.
4.3 Wanneer je zelf een reis annuleert, dan gelden de annuleringsvoorwaarden (artikel 5) van OpStap met Irene

4.4. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor in artikel 7.5. bedoelde schade.

5. Annuleringsvoorwaarden

 1. 5.1 De annulering door de deelnemer

5.2 Annulering dient schriftelijk te gebeuren. Bij annulering is iedere deelnemer, tenzij het bij de betreffende reis anders is vastgelegd, de volgende bedragen verschuldigd:

5.3.1    Tot 45 dagen voor vertrek: 50% van de reisgeld met een minimum van € 75,- per persoon.

5.3.2     Van 45 tot 30 dagen voor vertrek: 75% van de reissom.

5.3.3     Bij annulering vanaf de 29e dag (inclusief) tot de 14e dag voor vertrek: 90% van de reissom.

5.3.4     Bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de dag van vertrek of later: de volledige reissom.

5.4 De annulering door OpStap met Irene

5.5 OpStap met Irene heeft het recht om wegens gewichtige redenen de reisroute te wijzigen, of de reis in z’n geheel te annuleren. Dan zal met de deelnemer gezocht worden naar een passend alternatief. Is dit niet mogelijk hierin te voorzien dan zal tot directe restitutie van de ontvangen gelden minus de administratiekosten (€25 per persoon per reis) worden overgegaan.

5.6 Wanneer een groepsreis het vereiste minimum aantal deelnemers niet haalt, wordt uiterlijk vier weken voor vertrek de reis geannuleerd.

5.7 In geval van het hiervoor genoemde punten 5.5 en 5.6 is OpStap met Irene niet aansprakelijk voor door de deelnemer reeds gemaakte kosten, zoals visumkosten, verzekeringspremies, etc., evenmin is zij aansprakelijk voor kosten met enig oorzakelijk verband.

6. De verplichtingen van OpStap met Irene

 1. 6.1 OpStap met Irene is aansprakelijk voor de goede uitvoering van de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen. Hieronder wordt mede verstaan de verwachtingen die OpStap met Irene in alle redelijkheid bij de deelnemer heeft gewekt. Een en ander dient wel beoordeeld te worden aan de hand van de lokale situatie en het karakter van de reizen. Van de deelnemer wordt verwacht dat hij zich hier van te voren over informeert.

6.2 OpStap met Irene is niet aansprakelijk voor zaken die haar in redelijkheid niet kunnen worden toegerekend, schades, molest, alsmede feiten of omstandigheden waar reisverzekeringen onder normale omstandigheden dekking voor plegen te verschaffen.

6.3 In het geval dat OpStap met Irene terecht aansprakelijk wordt gehouden voor door de deelnemer geleden schade voor derving van reisgenot, of voor schade die de reiziger lijdt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, bedraagt de vergoeding nooit meer dan maximaal éénmaal de reissom.

6.4 De mogelijk te vorderen schadevergoeding bij alle vormen van opgelopen lichamelijk letsel, anders dan door de reisverzekering die de reiziger heeft afgesloten gedekt, bedraagt maximaal éénmaal de reissom.

7. De verplichtingen van de deelnemer

 1. 7.1 Van de deelnemer wordt een goede lichamelijk en psychische conditie verwacht. Bij twijfel wordt de reiziger geacht hier voor de feitelijke boeking melding van te maken.

7.2.a. De deelnemer die zodanig hinder of last of sociaal of fysiek onveilige situaties oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een (groeps)reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door OpStap met Irene van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van de reisorganisator in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen.
7.2.b.  Alle uit een situatie als bedoeld in artikel 7.2.a.  voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Indien en voor zover de oorzaak van de uitsluiting de deelnemers niet kan worden toegerekend, wordt hem restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan verleend.

7.3 De verplichting van OpStap met Irene om de in nood verkerende reiziger hulp en bijstand te verlenen wordt zwaar belemmerd indien niet teruggevallen kan worden op de hulp van de bij de reisverzekering inbegrepen alarmcentrale. De reiziger is daarom verplicht een volledige dekking verschaffende verzekering af te sluiten.

7.4 De deelnemer zorgt tijdig voor een geldig reisdocument, dat na terugkomst in Nederland nog zeker 6 maanden geldig moet zijn.

7.5 De deelnemer vrijwaart OpStap met Irene voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de wandelreis. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

8. De uitvoering van de wandelreis

 1. 8.1 Eventuele klachten over de uitvoering van de reis die het niveau van aan- of opmerking overschrijden, dienen op de plaats van bestemming en/of op de plaats waar de klacht ontstond duidelijk kenbaar te worden gemaakt bij (de vertegenwoordiger) van OpStap met Irene.

8.2 Als een klacht niet naar tevredenheid is opgelost kan de deelnemer binnen uiterlijk twee weken na terugkeer in Nederland de klacht schriftelijk en gemotiveerd bij OpStap met Irene kenbaar maken. Binnen uiterlijk één maand na ontvangst hiervan wordt hierop schriftelijk gereageerd.

9.Persoonsgegevens

De door een deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door OpStap met Irene opgenomen in een digitaal bestand. Door deelname verleent een deelnemer toestemming aan IOpStap met Irene tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de deelnemer. Lees ook de privacyverklaring op deze website.

Pin It on Pinterest

Share This